Atenció específica

Fisioteràpia: Disposem de dos fisioterapeutes que treballen en sessions individuals i/o de grup. L’àrea d’habilitació física està especialitzada en neurologia,pneumologia i desenvolupament motriu global, afavorint el màxim el potencial funcional individual de cada alumne.

Logopèdia: Disposem d’una logopeda que treballa en sessions individuals i/o de grup amb l’objectiu de potenciar, millorar i/o conservar les habilitats de llenguatge i parla així com les comunicatives utilitzant el suport de les noves tecnologies i els sistemes augmentatius i/o alternatius de comunicació.  L'àrea de logopedia en coordinació amb la d'infermeria atenen també les alteracions de deglució en la alimentació.

Infermeria: Disposem d’una infermera que elabora i aplica el pla de cures de les necessitats bàsiques dels alumnes, per tal de vetllar pel seu benestar. Recull la documentació sanitària, controla la medicació i fa el seguiment i valoració de les visites mediques.

Atenció Sociofamiliar/Treball Social: Disposem d’una treballadora social que informa, orienta i assessora a les famílies dels recursos que puguin necessitar.