CEEPSIR

L'escola Estimia-El Niu, com a CEEPSIR (Centre d’Educació Especial Proveïdors de Serveis i Recursos), dóna suport a escoles ordinàries per facilitar que alumnes amb necessitats educatives especials puguin continuar a l’escola ordinària al llarg de tot l’horari escolar amb l’objectiu d’evitar el pas d’aquests alumnes a l’escola d’educació especial.

La col·laboració amb l’escola ordinària es realitza quan l’EAP que atén a l’escola  considera que pot ser convenient. Per assolir aquest objectiu escoltem a l’equip directiu i al claustre de professors per comprendre les característiques i la cultura del centre, valorem els recursos materials i humans de que es disposa i contribuïm a construir les estratègies de treball més adequades per la eliminació de les barreres per l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat del centre.

Col·laborem també en l’adaptació dels llibres i materials que es fan servir al grup-classe, adequant-los tant a en l’àmbit lingüístic com a en l’àmbit de continguts i seqüenciant el nivell de dificultat de les activitats segons les capacitats que es volen desenvolupar.

Els professionals de suport a la inclusió ens desplacem setmanalment a cada una de les escoles ordinàries amb les que treballem. Oferim atenció individual a l’alumne, ens coordinem amb els docents per millorar les pràctiques inclusives a l’aula i fomentem una cultura inclusiva a tots els espais del centre.

També desenvolupem un Programa Específic d’Estimulació del Llenguatge i la Comunicació col·laborant amb el CREDA, ( centre de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació) donant suport logopèdic a alumnes escolaritzats a centres ordinaris