METODOLOGIA

Fem ús de diferents metodologies adequades per poder arribar a tot l’alumnat i així treballar les competències i continguts curriculars.

Fomentem l'ensenyament multinivell elaborant una programació d’aula i apliquem el  treball per ambients i projectes a totes les etapes educatives.

Donem resposta a les necessitats dels alumnes aplicant recursos i estratègies de SAAC i TEACH.

Apliquem la metodologia BINDING per millorar  les funcions cognitives i fomentar la lectura individualment i a l’aula.

Adeqüem la resposta a les conductes disruptives dels alumnes, aplicant la Teoria PASS de la intel·ligència i l’anàlisi funcional de la conducta.

Disposem d’un fons de material que anem ampliant per millorar la nostra tasca educativa.

 

SAAC:

Els Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC) són mecanismes d’expressió comunicativa que reforcen el llenguatge parlat.

Tenen com a objectiu augmentar (augmentatius) i/o compensar (alternatius) les dificultats de comunicació i llenguatge. Aquest sistema és un complement i reforça la rehabilitació de la parla natural.

Fem ús de recursos visuals emprant pictogrames, signes de LSC (Llengua de Signes Catalana), plataformes digitals… Adequant una estratègia comunicativa per a les característiques de cada alumne.

L’ús d’intercanvi d’imatges, com qualsevol altra eina comunicativa, acostuma a reduir les conductes disruptives i l’angoixa de la persona, ja que permet poder expressar les seves necessitats i desitjos augmentant alhora, la seva capacitat receptiva de llenguatge.

TEACH:

La metodologia TEACCH es basa en l’aprenentatge estructurat a través de l’organització i l’estructuració de l’espai i dels continguts de treball fent ús de suports visuals fomentant l’autonomia i el treball independent de l’alumnat.

Les activitats que es proposen amb la metodologia TEACCH aprofiten les capacitats viso-espacials dels alumnes minimitzant les consignes lingüístiques en la presentació de les tasques que cal realitzar.

Aquesta metodologia de treball permet que els alumnes puguin:

  • Desenvolupar el seus aprenentatges de forma més significativa.
  • Potenciar de forma exponencial l’autonomia de l’alumnat.
  • Augmentar la productivitat de treball dins de l’aula.
  • Reduir l’angoixa i la frustració anticipant els esdeveniments consegüents

 

ENSENYAMENT MULTINIVELL:

L’ensenyament multinivell permet al docent planificar una tasca oferint possibilitats d’aprenentatge per diferents nivells de comprensió i rendiment.

Es planifica introduint objectius individuals en els continguts i en les estratègies educatives previstes per cada grup d’alumnes assumint la individualització, la flexibilitat i la inclusió de tot l’alumnat de l’aula.

Amb la programació de treball a l’aula, segons l’ensenyament multinivell, el docent assumeix que cada alumne té una capacitat i un estil d’aprenentatge diferent.

Howard Gardner de la Universitat de Harvard, va determinar la importància de conèixer les diferents intel·ligències múltiples, de les vuit descrites, que predominen en cada persona per tal de poder fomentar les seves capacitats i afavorir la maduració de les intel·ligències amb més dificultats.

 

BINDING:

La metodologia Binding és innovadora en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Es basa en l’aplicació de les investigacions en neuropsicologia que demostren  evidència científica.

Saber com treballa el nostre cervell per realitzar una tasca tan complicada com la lectura és essencial per poder crear les millors tècniques d’aprenentatge lector. Avui en dia se sap que llegir, i comprendre el que llegim, és el resultat d’una gran quantitat de processos cognitius: la memòria de treball, el bucle fonològic, la capacitat d’inferència i deducció, entre d’altres…

El Binding parteix de la idea que la millor manera d’ensenyar a llegir és entrenar els quatre processos que s’ha comprovat científicament que són importants a l’hora d’adquirir la lectura: descodificació, memòria de treball, morfologia i lèxic.

La metodologia fa ús d’un software informàtic que empra jocs de lectura ràpida per estimular i motivar a l’alumnat augmentant la seva fluïdesa lectora. El software adapta la dificultat en funció de cadascú, les sessions estan estructurades en activitats que van acompanyades de petits entrenaments, assegurant sempre un aprenentatge en positiu.

Estem en contacte amb  la Universitat de Barcelona, per seguir els resultats de l’aplicació d’aquesta metodologia de cada alumnat. Els resultats han estat tan positius que considerem convenient inicial el primer projecte Binding a educació especial.

La iniciativa va néixer a la Universitat de Barcelona i actualment tenen col·laboracions amb investigadors d’altres universitats d’arreu del món, com la Universitat de York a Toronto, la Universitat de Toronto, la Universitat de Stanford, la Universitat de La Laguna, la Universitat de Màlaga i la Universitat Paris Descartes.