Transparència

En compliment de la “Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, a continuació trobareu:

 

  1. La Memòria d'activitats 2021

  2. Organigrama de la Fundació Estimia Barcelona     

  3. Els comptes anuals auditats de l’exercici 2021

  4.  Relació dels principals contractes, convenis i subvencions concedides per les administracions publiques

  5.  Les retribucions brutes percebudes anualment pels càrrecs directius de l’entitat

  6. La Fundació Estimia és membre de ple dret de les següents plataformes de segon grau i actualment no ostenta cap càrrec a les seves juntes: Federació Ecom, Dincat, AEES DIncat i Coordinadora Catalana de Fundacions.
  7. Codi de Conducta

 

Estimia forma part dels Objectius de desenvolupament sostenible:

 

S SDG Icons 01 03  S SDG Icons 01 04  S SDG Icons 01 05

 S SDG Icons 01 08  S SDG Icons 01 10  S SDG Icons 01 17  

 

La Fundació Estimia està sotmesa a l'anàlisi de transparència i bon govern de la Fundación Lealtad i compleix tots els seus principis