Programa d'intervenció

El centre ofereix dos serveis per adequar les activitats i les intensitats de suport a les necessitats de cada persona amb la finalitat de desenvolupar , mantenir  i potenciar les capacitats de cadascú :

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO)

Ajustament Personal són totes aquelles activitats dirigides a facilitar la relació amb l’entorn més proper  i l’adquisició i manteniment d’ hàbits d’autonomia personal i social  i habilitats socials, proporcionant els suports més adients  en cada cas. ( hàbits d’higiene i cura personal, comunicació, assemblees, sortides, esport ,  etc.)

Ocupació Terapèutica són totes aquelles activitats que proporcionen un resultat material satisfactori i mitjançant aquestes es poden assolir els objectius proposats : adquirir hàbits laborals, tenir cura del material,saber treballar en equip, tenir responsabilitats , etc.. ( tallers d’artesania, pintura,jardineria, etc.)

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI)

Ajustament Personal i Social són totes aquelles activitats dirigides a facilitar la relació amb l’entorn més proper  i l’adquisició i manteniment d’ hàbits d’autonomia personal i social  i habilitats socials, proporcionant els suports més adients  en cada cas. ( hàbits d’higiene i autonomia, comunicació, assemblees, sortides, esport ,  etc.)

Activitats Prelaborals són totes aquelles activitats dirigides a potenciar i/o preservar les capacitats laborals de la persona, per tal de facilitar  la seva  integració dins l’àmbit laboral. (Manipulats , productes artesanals per encàrrec,mailing, reciclatge, etc.)

En els dos serveis elaborem i avaluem anualment un Programa d'Atenció Personal i Especifica per a cada usuari.