Aquí pots descarregar-te la Política del Canal de denúncies de la Fundació Estimia. 

  Informació de la denúncia

  Dades de contacte

  De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FUNDACIO ESTIMIA BARCELONA amb NIF G63062988 i domicili social situat a ANGLI,50,08017 BARCELONA(BARCELONA),
  - Finalitat: Gestionar la seva comunicació, adoptar les mesures correctives corresponents i, en cas que sigui necessari, informar-lo sobre el resultat del procediment.
  - Termini de conservació: les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per aclarir els fets denunciats. En tot cas transcorreguts tres (3) mesos es procedirà a la destrucció de les dades facilitades llevat que siguin investigades en un entorn legal diferent.
  - Base legítima: Consentiment de linteressat.
  - Cessions: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
  Alhora, us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-vos per escrit a l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.
  D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l'oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a ladreça postal indicada més amunt Podrà dirigir-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
  En darrer lloc, el/la denunciant/da atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.