Fomentem l’autonomia i
millorem la qualitat de vida
del nostre alumnat

L’Escola ESTIMIA  és una escola concertada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que atén a alumnat d’entre 3 i 21 anys amb necessitats educatives especials, amb l’objectiu de proporcionar les eines i els recursos adients per aconseguir una autonomia més elevada i millorar la qualitat de vida dels infants mitjançant el desenvolupament de capacitats i habilitats cognitives, motrius, socials i emocionals.

L’equip de professionals de l’Escola Estimia col·labora amb els EAP (equip d’assessorament psicopedagògic), per valorar les necessitats de suport dels infants i de les seves famílies, i adequar la metodologia i els recursos disponibles a l’entorn escolar en general. Per fer-ho s’adequa el currículum d’infantil i primària que marca el Departament d’Ensenyament a les característiques de l’alumnat amb una primera adaptació, a partir d’aquesta adaptació s’elabora la programació dels cicles i finalment s’adequa aquesta programació a les necessitats individuals de cadascú a través del Pla Individualitzat (PI). L’alumnat s’agrupa per cicles: Educació Infantil, Cicle Inicial, Mitjà i Superior de Primària i ESO.

Els professionals acompanyen i guien els infants en el seu procés d’ensenyança i aprenentatge, creant les condicions necessàries perquè tots es trobin en un context reconfortant, estable i motivador, en el que puguin desenvolupar les seves aptituds i potenciar les seves competències cognitives, comunicatives i socioemocionals. El personal docent, format per un equip multidisciplinari, treballa en estreta comunicació i col·laboració amb les famílies.

Les aules s’organitzen  per edats , en  grups d’entre 5 i 7 infants, amb diversitat de característiques cognitives, emocionals-conductuals i de pluridiscapacitat.

L’equip de professionals s’integra en diferents Àrees d’intervenció: Àrea Psicopedagògica, Àrea Psicologia, Àrea de logopèdia i recursos tècnics, Àrea de Fisioteràpia, Atenció Sanitària/Infermeria, Atenció sociofamiliar.

Escolaritat Compartida

Defensem el model d’escolaritat compartida com a model d’inclusió per a aquells infants que poden tenir accés a l’escola ordinària i gaudir d’una opció enriquidora per potenciar les seves habilitats cognitives, conductuals i socials. S’estableix una relació de col·laboració i comunicació entre els EAP i els equips docents de les escoles ordinàries, per oferir un projecte educatiu comú, coherent i personalitzat a l’alumnat que realitza la modalitat d’escolaritat compartida.

Programa d’intervenció

L’Escola compta amb dos projectes de mesures i suport intensiu a l’escola ordinària: l’AIS ( Aula integral de suport) i el CEEPSIR (Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos).

A l’AIS atenem alumnes amb problemes de salut mental i trastorn greu de la conducta que temporalment no poden assistir a un centre escolar ordinari complet. L’edat dels alumnes atesos és de 6 a 10 anys i tots fan escolaritat compartida amb la seva escola ordinària de referència.

El nostre objectiu és proporcionar els recursos educatius i terapèutics necessaris per facilitar la seva tornada com més aviat millor al circuit educatiu ordinari a temps complet, treballant en col·laboració amb la família i altres agents com l’EAP, CSMIJ i l’escola ordinària. A més, comptem amb la intervenció i el suport d’un referent en psicologia del CSMIJ de les Corts (Centre de Salut Mental Infant Juvenil).

Som Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos a l’escola ordinària i, com a tal, donem suport als alumnes amb necessitats educatives especials de l’escola ordinària. La franja d’edat atesa és Infantil, Primària i Secundària.

El Consorci dEducació de Barcelona és l’entitat que ens deriva lalumnat sota la demanda dels EAP de la ciutat.

Aquest model de col·laboració amb l’escola ordinària es basa principalment en tres aspectes:

– L’atenció a l’alumnat.
– La col·laboració amb l’escola ordinària
– L’orientació a les famílies

Serveis

Menjador

Disposem de cuina on adaptem els menús a les necessitats particulars de cada infant: al·lèrgies, disfàgies, reflux, amb  indicacions del gastròleg/nutricionista. 

Formació Universitària

La Institució col·labora en la formació d’estudiants de diferents especialitats universitàries en el marc de les seves estades de practiques. 

Transport

L’Escola compta amb el servei de transport escolar adaptat del Consorci d’Educació de Barcelona.

Activitats

L’activitat aquàtica és un complement important per al desenvolupament motriu que afavoreix la participació de l’entorn del nen/a des del vessant lúdic i esportiu.

La música a l’escola es converteix en una eina de comunicació, aprenentatge, socialització i treball de les emocions. És un espai per aprendre, interactuar i gaudir.

Els beneficis de la teràpia amb animals són molt variats. Pot aportar una millora en les relacions socials, de la postura, en la comunicació verbal i no verbal i d’ajuda en el desenvolupament motriu global. A l’Escola ens visiten de forma regular els membres de DISCAN ( ASSOCIACIÓ D’ACCIÓ SOCIAL) per treballar amb els nostres infants.

L’escola fomenta els espais de festa i celebració on podem gaudir plegats de les tradicions i moments especials. Algunes de les activitats que realitzem són la Castanyada, el Tió, Presentació de Projectes, el Carnestoltes, Trobades amb famílies, Sant Jordi…

La psicomotricitat ajuda al desenvolupament global de l’infant tenint en compte les seves potencialitats motrius, cognitives, afectives i de relació social.

Disposem d’un espai adaptat idoni per facilitar experiències sensorials, en el que es treballa l’estimulació i la relaxació a través d’elements com llums, olors, música, textures, etc.

Gaudir, descobrir, aprendre i viure experiències noves fora de l’escola, un objectiu per obrir-nos al món! Periòdicament un grup de l’escola marxa a realitzar una visita o activitat a la ciutat. Si ens cal comptem amb vehicle propi.

L’esport que practiquem a l’aire lliure permet unes activitats i dinàmiques més àmplies, desenvolupant aquelles habilitats que possibiliten una interacció dinàmica amb els objectes i entre els companys.

Cada curs organitzem unes colònies on l’alumnat pot compartir jocs i experiències i gaudir d’un entorn diferent al que estan habituats.

Organitzem de forma regular i durant tot el curs diferents experiències compartides d’activitats, celebracions i trobades amb altres centres educatius especials i ordinaris.

Galeria

Metodologia

La metodologia de l’escola es basa en el treball multidisciplinari, la participació familiar i els aprenentatges significatius per a la vida diària. Els alumnes són protagonistes de l’aprenentatge vivencial i hi participen activament. Fomentem la transversalitat de coneixements, relacionant-los amb els seus interessos i context.

Els nostres grups són reduïts i adaptats per cicles i edats, amb flexibilitat per enriquir laprenentatge. Oferim atenció personalitzada, integració plena a l’aula i busquem desenvolupar competències, autonomia i habilitats socials per millorar la qualitat de vida dels nostres alumnes.

Valorem l’ensenyament multinivell, que permet al docent planificar tasques que ofereixen oportunitats d’aprenentatge per a diferents nivells de comprensió i de rendiment. Fem ús de diferents metodologies per poder arribar a tot l’alumnat i així treballar les competències i els continguts curriculars.

A l’Escola oferim diversos sistemes de comunicació adaptats a les necessitats i capacitats dels infants, per tal de potenciar al màxim la seva expressió, comprensió, interacció i habilitats socials amb el seu entorn més proper.

TEACCH

La metodologia TEACCH es basa en laprenentatge estructurat a través de lorganització i lestructuració de lespai i dels continguts de treball fent ús de suports visuals fomentant lautonomia i el treball independent de lalumnat.

SISTEMA PECS

Té l’objectiu de treballar la intencionalitat comunicativa mitjançant l’intercanvi de pictogrames d’interès per a l’alumne per tal d’arribar-hi o millorar-ne el llenguatge oral.

BINDING

Metodologia Binding és una metodologia innovadora per ensenyar a llegir i neix d’aplicar l’evidència científica al camp de la lectoescriptura.