La setmana passada el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va convocar als centres d’Educació Especial per donar instruccions específiques per la obertura de les Escoles d’Educació Especial. Us facilitem els punts que ens semblen més rellevants en l’annex 1.

En aquestes instruccions es demana als centres escolars que dissenyin un Pla d’obertura que haurà de ser aprovat per Inspecció del centre i posterior informació al Consell Escolar.

És per això que, un cop presentat el nostre Pla, que en el nostre cas ha estat amb dos documents separats, Escola i AIS,  i aprovat per l’Inspector de l’escola i informat el Consell Escolar, procedim a penjar-los al web.

Podeu trobar el Pla d’Obertura a: https://fundacioestimia.org/escola/documents-escola